PIRJO RINNE

 

   
Etusivulle
   
Vaaliteemat
Tavoitteet
Aloitteita   
Artikkeleita  
Aatteellinen perusta 
Henkilökuva ennen
Henkilökuva nyt
Valokuvia 
Niksipalsta   
Pirjon 'Punainen' 
Pirjon vaalikalenteri
Vaalikoneita
Pirjon blogi! 
Pirjo facebookissa
Kampanjan tukijoita  
Tule tukiryhmään
   
 

PIRJON TEKEMIÄ ALOITTEITA

Turun kaupungin aloitteiden käsittely on tullut niin pitkälliseksi ja vaikeaksi, että olen välttänyt niiden tekemistä.
Enemmän pyrin vaikuttamaan siihen, että aloitteiden käsittelytapaa muutettaisiin ja että kuntalaiset saisivat nopeammin tiedon niiden käsittelystä.
Aloitteita tulisi myös käsitellä valtuustossa ja sen jälkeen yhteisesti hyväksi havaitut aloitteet toteuttaa käytännössä.

PIRJON ALOITTEITA TURUN KAUPUNGINVALTUUSTOSSA 

Aloitteet
2017 (paina linkkiä)
-Palautukseen valtuustoaloite nro 38 vlta 2016 (27.2.2017)

Aloitteet
2016 (paina linkkiä)
-Vammaisten asumispalvelut kilpailuttamisen ulkopuolelle (14.11.2016)

Aloitteet 2008 (paina linkkiä)
-Apu perheille: Perhetyöntekijä lastenneuvolassa terveydenhoitajan työparina (21.4.2008)
-
Vanhusten tutkimusta ja hoitoa päivystystilanteessa kehitettävä (10.3.2008)  

Aloitteet
2006 (paina linkkiä)
-Penkkejä ikääntyvälle väestölle (18.9.2006) 
-
Tontteja erityisryhmien palvelukoteja varten (20.3.2006)  
-
Kurjenlinnan korvaavat tilat (6.2.2006)

Aloitteet 2005 (paina linkkiä)
-Toimet Leafin omistajien hankkeiden estämiseksi (KH) (30.5.2005) -Sukupuolisen näkökulman huomioiminen liikuntapaikkahankkeissa (2.5.2005)Penkkejä ikääntyvälle väestölle 
Väestön ikääntyminen tuo monia haasteita Turun kaupunkikuvalle.
Laadukkaan pitkän elämän yksi perusasioista on elinikäinen liikunnan harrastaminen. Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa päivittäisten kävelyretkien tekemistä. Iän karttuessa tuki- ja liikuntaelimistön kunto heikkenee ja kävelymatkat lyhenevät. 
Jotta iäkkäät kaupunkilaiset uskaltautuisivat kävelyretkille tarvitaan levähdyspaikkoja.

Esitän, että Turussa laaditaan koko kaupungin kattava penkkiver- kosto. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää torin ympäristöön.

Penkit tulisi suunnitella Turun kulttuurikaupunki-ilmeeseen sopiviksi.

Turku 18.9.2006
Pirjo Rinne
Kaupunginvaltuutettu

                                       Paluu alkuun
 --------------------------------------------------------------------------

Turku pikaisesti kaavoittamaan tontteja erityisryhmien 
palvelukoteja varten 

Valtuustossa 20.3.2006 käsiteltävänä oleva asunto- ja maan- 
käyttö ohjelma vuosille 2006-2010 tuo selkeästi (s.21-24) 
esille eritysryhmien asumisen palvelutarpeet. 
Positiivisena asia voidaan havaita, että sosiaalinen isännöinti on mahdollistanut joidenkin erityisryhmien asumisen normaalissa vuokra-asunnossa. Tätä toimintaa tuleekin kehittää ja laajentaa edelleen.

Kaikilla erityisryhmiin kuuluvilla turkulaisilla ei ole kykyä selviytyä itsenäisestä asumisesta. Heillä on kuitenkin oikeus asua Turussa, lähellä omaisia ja ystäviä. Näistä ryhmistä suurimmat ovat mielen- terveyskuntoutujat ja kehitysvammaiset. 

Mielenterveyskuntoutujien asuntotarvetta on selvitetty sosiaali- toimessa, mikä tässä ohjelmassa ei kuitenkaan tule esille. Kehitysvammaisten asuntotarpeesta on tiedossa lukuja, mitkä ovat hälyttävän suuria. Kiireellisesti asuntoa tarvitsee 40 turkulaista kehitysvammaista. Tämä luku suurenee koko ajan, sillä erittäin iäkkäiden vanhempien luona asuu 196 kehitysvammaista aikuista.

Täysin vailla asiallista asumista ovat erilaisten onnettomuuksien 
uhrit. Tänä päivänä esim. auto-onnettomuudessa vammautunut turkulainen nuori joudutaan sijoittamaan jopa vanhainkotiin tai ke- hitysvammalaitokseen.

Erityisryhmien asuminen on ollut ongelma myös siksi, että edelleen näihin ryhmiin kohdistuu tarpeettomia ennakkoluuloja. 
Kukaan ei halua hyväksyä naapuriinsa näitä turkulaisia, vaikka tiede- tään, että jo olemassa olevia palvelukoteja ei vierasteta.

Esitän, että Turku ryhtyy pikaisesti kaavoittamaan tontteja erityis- ryhmien palvelukoteja varten. Tämä työ olisi tehtävä usean hallinto- kunnan yhteistyönä, jotta esimerkiksi liikenteelliset seikat tulisi huo- mioitua jo alkuvaiheissa (vertaa palvelulinjasto).
Yhteistyö seutukunnallisesti on välttämätöntä.

Turku 20.3.2006
Pirjo Rinne
Kaupunginvaltuutettu

                                        Paluu alkuun
--------------------------------------------------------------------------

Kurjenlinnan korvaavat tilat 

Vanhusten hoivan ja huolehtimisen asiat ovat kaikkien sydäntä lähellä. Ei löydy päättäjää, joka ei haluaisi asiaa järjestää. 
On vain olemassa erilaisia tapoja järjestää.

Nyt tämä päätös, jota tässä tänään tehdään, on yksi lajissaan. 
Aina on nimittäin olemassa niitä tahoja, jotka haluavat hyötyä yhteisen mielenkiinnon kohteena olevasta asiasta. 

Kuka nyt voisi vastustaa? 
Ei kukaan haluakkaan vastustaa vanhuksille rakennettavaa uutta pitkäaikaissairaalaa. Sitä Vasemmistoliitto on penännyt jo vuosia. 
Se mitä vastustamme on tapa, millä tätä prosessia on hoidettu.

Markkinatalousyhteiskunnassa kilpailu on yksi ydinasioista. 
Kilpailulla saadaan aikaan laadun paranemista ja hintojen laskua. Kilpailuttaminen antaa myös kaikille toimijoilla tasapuoliset mahdol-
lisuudet.
Tätä me Vasemmistoliittolaiset olemme saaneet kuulla ja osa meistä on jopa alkanut uskoa sanomaan. 
Mitä tehdään nyt?

Tässä Kurjenlinnan korvaavien tilojen hankkeessa ei ole asialla ensi- kertalaiset. Ruissalosäätiö, joka tässä hankkeessa on alusta alkaen ollut ainoana toimijana kaupungin kanssa, on varmistanut asemiaan 
jo vuosia.Tälle toimijalle on löytynyt kaupungin vuokramaata, vaikka esimerkiksi kehitysvammaisten palveluasuntoja tuottavat, ei voittoa tuottavat yhdistykset ovat jo vuosia anoneet mahdollisuutta. 
Neuvottelut ko. säätiön kanssa aloitettiin ja ensimmäiset paperit 
jo paljastivat toimijan olevan omalla asiallaan. 

Onneksi kaupungin virkamiehet ja päättäjät ymmärsivät silloisen tilanteen, eivätkä hyväksyneet ensimmäisiä neuvotteluja. 
Oli niitäkin päättäjiä, joille olisi hulppea hinta kelvannut.

Nyt ollaan neuvotteluissa päästy huomattavasti parempaan tulok- seen, mutta edelleen Turun kaupunki toimii maksumiehenä. 
Hanke on 2,3 milj. € kalliimpi, kuin omana toimintana toteutettu hanke. 

2,3 milj. € on valtava summa rahaa. Sillä palkkaisi vuodeksi 70 sai- raanhoitajaa. Meille kerrotaan, että summa saadaan pois erinäisissä rahajärjestelyissä. Tästä me saamme tosi vähän varmoja tietoja. Päinvastoin, voimme papereista lukea, että esim. Hallitus (jossa Ruissalosäätiöllä on enemmistö) määrää lopullisen hankintahinnan 
tai, että ylläpitovuokra määräytyy kalenterivuodeksi kerrallaan, siis hallitus päättää. 

Tosiasiassa, valtuutetulle ei papereista selviä tarkkaa ostosummaa tai vuokraa. Valta näistä jää yhtiön hallitukselle missä Turun kaupungilla on vähemmistö.

Alusta asti on puhuttu myös synergiahyödystä. Totta, Ruissalosäätiö saa huomattavaa synergiahyötyä siitä, että sen omistuksessa oleva palvelutalo sijaitsee samalla tontilla ja aivan Turun kaupunginsairaa- lan kupeessa.

Turku 6.2.2006
Pirjo Rinne
Kaupunginvaltuutettu

                                        Paluu alkuun
--------------------------------------------------------------------------

Toimet ylikansallisen yhtiön Leafin omistajien hankkeiden estämiseksi makeistehtaan toiminnan lopettamisesta kaupungissamme 

Vasta hyväksytyssä Turku-strategiassa on yhtenä kriittisenä me-
nestystekijänä elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja kärkialojen tukeminen. 
Perinteisesti vahvana toimialana on kaupungissa ollut elintarvike- 
teollisuus, joka on esimerkillisesti myös hyödyntänyt innovatiivista korkeakoulu- ja yritysyhteistyö-tä. 
Tästä yhtenä pitkäkestoisena esimerkkinä on Turun yliopistossa vuosikymmenien aikana kehitetyn ksylitolin hyödyntäminen funktio- naalisen elintarvikkeen valmistuksessa Leafin makeistehtaalla. 

Laajaa kansainvälistä mainetta saanut ksylitoli on yksi merkittä- 
vimmistä bioalan tutkimuksen kehittämistä tuotteista, joka omalta osaltaan on edesauttanut Turun kaupungin tunnettavuutta maail- malla. 
Samalla ksylitoli on esimerkillisesti edistänyt kaupunkimme työlli- 
syyttä.

Leafin nykyisten omistajien, ulkomaisten pääomasijoitusyhtiöiden aikomus lopettaa Kärsämäessä sijaitseva 560 henkilöä työllistävä makeistehdas on vakava isku elinkeinopolitiikallemme. 

Päätös veisi toteutuessaan työpaikkojen lisäksi pohjan myös bio- alamme tulevalta kehitykseltä. Kärkialamme tukeminen ei ole uskot- tavaa eikä mielekästä, jos verovaroin kehitetyt innovatiiviset merk- kituotteet noin vain voidaan kaupata muualle satojen työpaikkojen myötä.

Esitämmekin kohteliaammin että elinkeinopolitiikasta vastaavat vir- kamiehet ryhtyvät pikaisiin toimiin, joilla pyritään estämään ylikan- sallisen yhtiön Leafin omistajien hankkeet makeistehtaan toiminnan lopettamisesta kaupungissamme. 
Asia tulee valmistella nopeasti ja tarvittavat toimenpiteet on tuo- tava kaupunginhallitukselle tiedoksi ja tarvittaessa päätettäväksi.

Turku 30.5.2005                
Pirjo Rinne, Rauno Artesola 
Kaupunginhallituksen jäsenet (vas) 
 
                                        Paluu alkuun
--------------------------------------------------------------------------

Sukupuolisen näkökulman huomioiminen liikuntapaikka- asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa 

Opetusministeriö julkaisi tämän vuoden alussa raportin nimeltään Tasapeli
Raportissa tarkastellaan sukupuolten välistä tasa-arvoa liikunta- alalla. Työryhmä pitää tärkeänä, että sukupuolinäkökulma on aina mukana liikunta-asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. 

Tasa-arvotietoutta tulee lisätä liikunnan alalla hallinnon ja toimin- nan kaikilla tasoilla. Kuntien tulee raportin ehdotuksen mukaan seu- rata ja arvioida sukupuolinäkökulmasta liikuntapalvelujentarjontaa 
ja saatavuutta kunnan alueella, sekä palvelujen kohdistumista tasa- arvoisesti.
Julkisin varoin rakennettujen liikuntapaikkojen tulee palvella tasa- 
puolisesti molempien sukupuolten liikunnanharrastusta eri lajien osalta. 
Opetusministeriö tulee ottamaan käyttöön harkinnanvaraisen tu- loksellisuusrahan osana kuntien liikuntatoimintaan myönnettävää valtionrahoitusta. Kuntaliitto on myös ottanut lausunnossaan myönteisen kannan harkinnanvaraisen tuloksellisuusrahan käyttöön.

Ehdotan, että Turku tekee kyseisen tasa-arvoselvityksen tulevista uusista liikuntapaikkahankkeistaan mm. Kupittaan uudesta hallista. Samalla valmistaudutaan tekemään laajempaa selvitystä, jonka opetus-ministeriö tulee vaatimaan raportin ehdotuksen mukaan viimeistään vuonna 2008.

Turku 2.5.2005
Pirjo Rinne
KaupunginvaltuutettuPaluu alkuun

 

 

 

   

           pirjo.rinne(at)turku.fi    050 5590 165

                          www.pirjorinne.fi