PIRJO RINNE

     
Etusivulle
   
Vaaliteemat
Tavoitteet 
Aloitteita   
Artikkeleita   
Aatteellinen perusta 
Henkilökuva ennen
Henkilökuva nyt
Valokuvia 
Niksipalsta 
Pirjon 'Punainen' 
Pirjon vaalikalenteri
Vaalikoneita
Pirjon blogi! 
Pirjo facebookissa
Kampanjan tukijoita  
Tule tukiryhmään
   

 

AATTEELLINEN PERUSTA 
VASEMMISTOLAISUUS


AATTEELLINEN PERUSTA

TOSIASIOITA TÄMÄN PÄIVÄN SUOMESTA (paina linkkiä)
Kehityksen suunta on ollut hyvä - Entä nyt ? 
Muutos on tehtävä ! Suuntaa on muutettava ! 
Olemme tienhaarassa...


VASEMMISTOLAISUUS

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA (paina linkkiä)
1. Mitä vasemmistolaisuus on tänään? 
2.
Mikä on vasemmistoliiton tehtävä nyt?
3.
Mitkä ovat vasemmistoliiton keskeiset arvot ja toiminnalliset lähtö-
kohdat? 

4.
Mikä on vasemmistoliiton rooli ja merkitys suhteessa muihin puolueisiin? 
5.
Miten vasemmistoliitto eroaa sosiaalidemokraattisesta puolueesta? 
6.
Mitkä ovat vasemmistoliiton ongelmat, mitkä vahvuudet? 
7. Keiden puolue vasemmistoliitto on?
8.
Mitä on vasemmistolaisuus huomenna? Mitä on vasemmistoliitto 
tulevaisuudessa?Suomi on rikas maa

Suomi on yksi maailman rikkaimpia ja menestyneimpiä maita. 
Tähän asemaan on päästy kansalaisten sitkeällä työllä rankkojen sotien jälkeen. Tätä kehitystä auttoi  Pohjoismaisen hyvinvointi- yhteiskunnan malli, joka turvasi julkisella rahoituksella järjestetyt
tasa-arvoiset palvelut kaikille kansalaisille.  

Yksi suomalaisista vahvuuden alueista on ollut peruskoulu
joka tänä vuonna täytti 40 vuotta. Laaja-alainen kaikkia lapsia tasa-
puolisesti kohteleva koululaitos on nostanut suomalaisen osaamisen maailman huipulle. Koulu lähellä kotia, on ihanne, joka toteutui usean lapsen osalla aina 2000-luvulle saakka. 

Naisten ja miesten tasa-arvo on ollut asia, mistä Suomi on tunnettu. Tätä saamme tänä vuonna juhlia naisten äänioikeuden 100-vuotisjuh-
lissa ympäri maata. Paljon on vielä tekemättä, mutta perustukset ovat vahvat ja niille voi rakentaa. 

Neuvolajärjestelmäämme ei voi jättää huomiotta. 
Hurraa Arvo Ylppö! Vastasyntyneiden kuolleisuus laski todella nopeasti yhdeksi maailman pienimmistä. Jokainen vauva sai rokotukset vaaralli-
simpia tarttuvia tauteja vastaan, kehityksen seurannan ja neuvoja
kasvun tueksi.
 

Kehityksen suunta on ollut hyvä  - Entä nyt? 

1980-luvun lopusta lähtien porvarit ovat ryhtyneet murenta-
maan hyvinvointiyhteiskuntaamme. Sosiaalidemokraattien hatara yhteys työväenliikkeeseen on ollut hyvä apu tälle kehitykselle.  

Nyt 15-vuotisen porvarinakertamisen seurauksena, meillä on laaja 
työttömyys, yhä jyrkkenevät tuloerot, josta  600 000 köyhää on 
rikkaan maan suuri häpeä. 
Häpeää lisää se, että köyhien joukossa on paljon eläkeläisiä ja työssä- käyviä perheellisiä. Palkkatyölläkään ei  enää pärjää.

Pätkätyöt ja koveneva kilpailu työpaikoista ajaa ihmisen markkinata- louden orjaksi, jolloin ihmisen arvo rapautuu. 
Eniten tästä kehityksestä kärsivät lapset. 
Tilastoissa kehitys näkyy jatkuvana huostaanottojen ja lasten psyki- atrisen hoidon lisääntymisenä. 
Syrjäytyminen, alkoholismi, masennus ja itsemurha koituu yhä useam- man kohtaloksi, kun raha määrää elämän perusarvoja.

Muutos on tehtävä !  Suuntaa on muutettava ! 

Antamalla kohtuullinen perusturva, koulutus ja hoiva kaikille kansalaisille taataan Suomen turvallinen kehitys. 

Kansantaloustieteestä tiedämme, että antamalla euro kaikkein köy-
himmälle kansanosalle, pidetään niin yhteiskuntarauha, elinkeinoelämä
kuin ostovoima  vankimmin pystyssä. 
Tämä totuus on nyt käännetty muotoon: ”euro rikkaalle tuo kymmenen euroa takaisin markkinatalouteen.” Nämä kymmenen euroa rikas sitten sijoittaa kansainvälisiin pääomayhtiöihin, siirtää investoinnit ulkomaille 
ja suomalaiset jäävät ilman työtä.

Olemme tienhaarassa 

Valittavana on tie, missä kansan rikkaudet kasautuvat 
yhä harvempiin käsiin, julkiset palvelut ajetaan alas ja pieni- tuloinen palkansaajaosa ajautuu yhteiskunnan ulkopuolelle.  
Ulkopuolelle eivät ajaudu vain köyhät kansalaiset, vaan kaikki ne, 
joilla ei ole varaa ostaa yksityisiä lääkäripalveluja, päivähoitopaikkaa, 
yksityiskoulu- tai vanhainkotipaikkaa. 

Kilpailu yksityisillä markkinoilla, nostaa vähitellen hinnat pilviin ja vali-
koi jo täten palveluiden käyttäjät. Parhaan saa se, kenellä on varaa maksaa. Tästä yhteiskuntamallista on hyvänä esimerkkinä USA, missä pieni osa valkoista väestöä pitää valtaa ja omistaa ja suuri osa USA:n väestöstä on jo kauan sitten pudonnut yhteiskunnan laidalle vailla sosiaaliturvaa, missä laki ja järjestys kirjoitetaan lukutaidottomina.

Toinen tie on palauttaa hyvinvointiyhteiskunta
Verovaroin kustannettu laadukas koulutus ja terveydenhuolto takaa  pohjan kaikille hyvään elämään. Jos sitten työttömyys, sairaus tai 
vammaisuus kohtaa, tulee yhteiskunnan huolehtia kohtuullisesta toi- meentulosta.

Ihmisen hyvään elämään kuuluu myös saasteeton ympäristö. Markkinataloudelle ei saa uhrata tulevien sukupolvien luontoa. 
Suomen ainutlaatuinen luonto ja saaristo vaativat muutoksia elinta- 
voissamme ja uhrauksia myös elinkeinoelämältä.


                                           
Paluu alkuun
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

1) Mitä vasemmistolaisuus on tänään? 

Se on taistelua ahneutta vastaan.

2) Mikä on Vasemmistoliiton tehtävä nyt?
 

Riiston ja alistamisen vastustaminen.  
Sen lisäksi, että riistetään palkansaajia ja työttömiä,  alistetaan erilaisia ja poikkeavia ihmisiä. 
Vasemmistoliiton pitää seistä pienen ja heikomman vierellä ja puo-
lustaa hänen oikeutta onnelliseen elämään, mikäli hän itse ei sitä 
kykene tekemään. Tämä koskee tietysti suomalaisia, mutta Vasem- mistoliiton pitää kantaa huolta myös koko maailman köyhistä ja sai-
raista.

3) Mitkä ovat Vasemmistoliiton keskeiset arvot
ja toimin-
nalliset lähtökohdat?
 

Vapaus, demokratia ja kestävä kehitys. 
Ihmisen vapaus muodostuu hyvästä perustoimeentulosta, tervey-
destä ja koulutuksesta. Jokaiselle pitää luoda mahdollisuus kehittyä taitojensa ja halujensa mukaan. 
Oikean tiedon kautta on mahdollisuus tehdä valintoja ja osallistua.

4) Mikä on Vasemmistoliiton rooli ja merkitys
suhteessa 
muihin puolueisiin?
 

Vasemmistoliitto on perälauta. Tänä markkinatalouden kiitoradan aikana, pitää olla puolueita, jotka muistuttavat ihmisen läsnäolosta. 
Pitää olla puolueita, mitkä asettavat asioita kyseenalaiseksi ja jonka jäsenet ajattelevat omilla aivoillaan. 

Joskus tuntuu, että edustaa ihmiskunnan omatuntoa. Mehän emme 
ole kokoontuneet yhteisöksi vaan pyörittääksemme maailmantaloutta. 
Me elämme yhteisöissä, koska tarvitsemme toisiamme.

5) Miten Vasemmistoliitto eroaa sosiaalidemokraattisesta
 
puolueesta?
 

Sosiaalidemokraattinen puolue on nielaissut helpolla markkina-
liberalismin peruseväät. Suuren puolueen on helppo mennä valta-
virran mukana. Ei aiheuta ristiriitaa. On kaikkien kanssa kaveri. 
Jos sosiaalidemokraatit yhtäkkiä ryhtyisivätkin oikeaksi sosialisti-
seksi puolueeksi, merkitsisi se suuria muutoksia, ennen kaikkea ulkopolitiikassa.

6) Mitkä ovat Vasemmistoliiton ongelmat, mitkä vahvuudet?
 

Haluan aina ensin tuoda julki vahvuudet. 
Vasemmistoliitolla ja sitä edeltävillä puolueilla on pitkä historia ja vankka arvopohja. Rauha – ystävyys – solidaarisuus, mitä enem-
pää voi ympäröivältä yhteiskunnalta pyytää.

7) Keiden puolue Vasemmistoliitto on?
 

Vasemmistoliiton perustamisen aikaan 20 vuotta sitten tapahtui varmaan paljon muutosta kannattajissa. 
Perusjoukon muodostavat edelleen ammattiyhdistysliikkeen kautta 
tulleet työläiset. Muutosta on tehnyt myös se, että heikoimmassa asemassa olevat ihmiset eivät enää jaksa toimia kuten ennen. 

Uudet puolueeseen liittyvät jäsenet ovatkin usein pienipalkkaisia 
hyvin koulutettuja. Sairaanhoitajia, insinöörejä, kirjastonhoitajia, projektityöntekijöitä. 

Puolueeseen kuuluu myös paljon ns. yhteiskunnan älymystöä. 
Ihmisiä, jotka ovat esim. tutkimustyönsä kautta havainneet yhteis- 
kunnan eriarvoisuuden lisääntyneen ja näkevät sen uhkana ihmisyy-
delle. 
Hekin ovat usein, korkeasta koulutuksestaan huolimatta, joko työt-
tömiä tai pätkätyöläisiä.

8) Mitä on vasemmistolaisuus huomenna?
 
     Mitä on Vasemmistoliittotulevaisuudessa?
 

Kyllä Vasemmistolaisuus jatkaa varmaan perinteikästä toimin-
taansa heikompiosaisten puolustajana. Muutos tulee siitä, ketä heikompiosaiset ovat. 

Mikäli kuntatalous kurjistuu, kuten esim. Englannissa on tapahtunut, 
ovat heikot esim. pienipalkkaisia opettajia, sairaanhoitajia, sosiaali- työntekijöitä ym. ns. valkokaulusköyhälistöä. 
Näin on käynyt jo esim. Ranskassa ja Espanjassa. Näissä maissa on siirrytty myös piiru vasemmalle.

 

Paluu alkuun

 
   

           pirjo.rinne(at)turku.fi    050 5590 165

                          www.pirjorinne.fi